Wspólny bilet - pierwsze odpowiedzi

W ciągu kilku dni od rozpoczęcia naszej akcji przyszły pierwsze odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Adresaci w małym stopniu odnieśli się do wprowadzenia wspólnych biletów przed wprowadzeniem Śląskiej Karty Usług Publicznych. GZM uznał, że sprawą nie warto się zajmować - mimo, że zgodnie ze swoim statutem (a także wcześniejszymi doniesieniami prasowymi) był jedną ze stron tworzenia ŚKUP.

Przewozy Regionalne pochwaliły się wprowadzonymi biletami strefowymi (i słusznie) oraz poinformowało, że wprowadzenie biletu wspólnego musi być związane z obniżeniem ich cen (co też wszyscy wiedzą). KZK GOP pochwalił się pracami nad ŚKUP (terminy) oraz poinformował, że prowadzone są rozmowy na temat wspólnego biletu (niezależnie od karty ŚKUP). Tylko nie poinformował jakie zapadły już ustalenia/kiedy mają zapaść. Liczymy także, że Urząd Marszałkowski wyrazi swoje zdanie na temat wspólnego biletu w GOP-ie.

Zachęcamy do przeczytania poniższych odpowiedzi oraz do dalszego słania listów w tej sprawie. Przygotowany został list z nową treścią (uwzględniający informacje uzyskane dzięki odpowiedziom na poprzedni list).

List z Przewozów Regionalnych

Dotyczy ŚKUP i wspólnego biletu.

Całość sprawy prowadzi KZK GOP. PR Katowice uczestniczy w pracach nad wspólnym biletem jako udziałowiec. Wprowadzenie wspólnego biletu musi być związane z obniżeniem cen biletów przez uczestniczące strony (żeby oferta była korzystniejsza niż kupowanie oddzielnych biletów).
PR Katowice znacznie obniżyło ceny biletów w aglomeracji katowickiej wprowadzając 1 września 2008 bilet strefowy. Projekt wspólnego biletu wymaga zgody Urzędu Marszałkowskiego, organizatora kolejowych przewozów regionalnych w naszym województwie, oraz podpisania stosownych umów. Dodatkowo projekt ŚKUP wymaga uzgodnień z 27 gminami, rozpisania przetargu, zabezpieczenia środków finansowych na zakup kart, czytników itp. W przypadku powstania projektu końcowego zostanie on przekazany do publicznej wiadomości (również na naszej stronie internetowej).

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że odbieramy dziesiątki maili o powielanej treści, często nawet bez podpisu. Przy tak dużej ilości maili nie będziemy w stanie udzielać na nie odpowiedzi, tym bardziej że nie możemy ich traktować jako reklamacje.

Skargi lub reklamacje, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r, w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, reklamację składa się w formie pisemnej i ona winna zawierać: datę sporządzenia reklamacji, nazwę i adres przewoźnika, imię nazwisko i adres osoby składającej reklamację, tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia, wykaz załączonych dokumentów ( oryginał biletu i ewentu-alnie kserokopię dokumentu uprawniającego do ulgi), podpis osoby składającej reklamację. Często bardzo przydatne jest również podanie kontaktu telefonicznego, dzięki któremu można uściślić zakres udzielanej odpowiedzi.

Mimo wszystko, dziękujemy za uwagi i w miarę możliwości będziemy odpowiadać na Państwa zapytania i uwagi.

Pozdrawiam serdecznie:

Barbara Szczerek
Główny Inżynier

„PKP Przewozy Regionalne” spółka z o.o.
Śląski Zakład Przewozów Regionalnych

List z KZK GOP

W nawiązaniu do zadanych pytań na temat tempa wdrażania Śląskiej Karty Usług Publicznych uprzejmie informujemy, że obecnie wykonywana jest dokumentacja Śląskiej Karty Usług Publicznych, tj. projekt techniczny systemu, studium wykonalności, wstępny kosztorys oraz czynione są niezbędne uzgodnienia z urzędami miast. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dokumentacji, zakończenie prac przewiduje się za około 4 miesiące (tj. etap II - przygotowanie szczegółowego projektu funkcjonalno-technicznego, szczegółowego kosztorysu oraz harmonogramu z opisem koncepcji wdrożenia danych - trwa 6 miesięcy, etap III - wykonanie studium wykonalności i sporządzenie wniosku koniecznego do wystąpienia o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, a także przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację i wdrażanie projektu z drugiego etapu - trwa 6 miesięcy, po każdym etapie KZK GOP ma 3 tygodnie na wskazanie braków, pomyłek lub innych niedociągnięć, zaś wykonawca przez następne 2 tygodnie musi dokonać poprawek zgodnie z tymi wskazaniami).

Po wykonaniu dokumentacji kompletny wniosek zostanie złożony do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który ma przyznać środki unijne na ten cel.

Natomiast niezależnie od prac nad ŚKUP prowadzone są rozmowy na temat wspólnego biletu KZK GOP i PKP PR. W naszej ocenie mógłby on być wprowadzony jeszcze przed powstaniem ŚKUP.

Zawierająca w sobie różne rodzaje usług, nie tylko bilet elektroniczny, Śląska Karta Usług Publicznych jest projektem nowatorskim i skomplikowanym, dlatego jej wdrożenie wymaga czasu, natomiast wprowadzenie wspólnego biletu na autobus, tramwaj i pociąg wymaga jedynie dobrej woli i współpracy, dlatego zależy nam na tym, by udało się go wprowadzić jeszcze przed pojawieniem się karty.

Zainteresowanie pasażerów tym projektem jest ogromne, czego dowodem jest także Pański e-mail w tej sprawie, dlatego dziękujemy serdecznie za jego nadesłanie, gdyż będzie to dla nas argumentem w rozmowach z innymi partnerami, zaangażowanymi w działania na rzecz wspólnego biletu.

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

List z GZM

Instytucją realizującą projekt wspólnego biletu w aglomeracji górnośląskiej jest Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. I instytucja ta jest właściwym adresatem pytań w tej sprawie.
Z poważaniem

Krzysztof Krzemiński
rzecznik prasowy

Górnośląski Związek Metropolitalny

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License