(UM) Marszałkowie o sytuacji kolei

Odbyło się kolejne posiedzenie Konwent Marszałków Województw RP. Województwo Śląskie reprezentowali marszałek Bogusław Śmigielski oraz członek Zarządu Piotr Spyra. Pierwszy dzień obrad poświęcony był głównie kondycji finansowej przejętej przez Województwa Spółki PKP Przewozy Regionalne oraz niezbędnym działaniom restrukturyzacyjnym. Marszałkowie wypracowali w tej sprawie następujące stanowisko:

Konwent Marszałków Województw RP z rosnącym niepokojem obserwuje niekorzystną i stale pogarszającą się sytuację finansową PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., której samorządy województw stały sie właścicielem w dniu 22 grudnia 2008 r.

W związku z tym Konwent Marszałków Województw RP oczekuje:

  • Podjęcia przez Zarząd Spółki zdecydowanych działań dostosowujących potencjał i możliwości spółki do jej zmienionych zadań (działań restrukturyzujących spółkę wraz z przedstawieniem programu naprawczego dostosowującego poziom kosztów w działalności do możliwości ich sfinansowania.
  • Przedstawienia przez Zarząd Spółki samorządom projektów umów i aneksów dotyczących absorpcji 200 mln zł z Funduszu kolejowego w 2009 r.
  • Przedłożenia przez Zarząd Spółki samorządom województw projektów umów na lata 2010-2015 z absorpcja środków finansowych podpisanych w porozumieniu z dnia 9 grudnia 2008przeznaczonych na zakupy, naprawę i modernizacje taboru.
  • wyrażenia przez Zarządy Województw deklaracji o przekazywaniu PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. środków finansowych z Funduszu kolejowego, budżetu Państwa, dochodów z tytułów wzrostu o,75 % udziału Województw w podatku CIT, otrzymanych w latach 2009-2015 wynikających z paragrafu 3 poorozumie4nia z dni 9 grudnia 2008 r.
  • wdrożenia i przyspieszenia przez samorządy województw własnych procedur zakupu taboru ujętego w RPO.
  • Podjęcie przez RN Spółki natychmiastowych działań zmierzających do wyegzekwowania od Zarządu Spółki przeprowadzenia zmiany struktury organizacyjnej spółki racjonalizującej koszty działalności, w szczególności wprowadzenia oddziałów oraz decentralizacji kompetencji w celu osiągnięcia modelu samobilansowania się oddziałów na dzień 31 grudnia 2009 r.

Zredagowano również w tej sprawie list adresowany do Premiera Donalda Tuska:

Rytro, 27 marca 2009 r.

KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów

Samorządy Województw zwracają się do Rady Ministrów RP o udzielenie spółce PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. pomocy publicznej, która przeznaczona zostanie na powstrzymanie zapaści finansowej oraz natychmiastowe uruchomienia zlecania napraw i remontów taboru niezbędnego do wykonywania przewozów. Brak zleceń powoduje konieczność zwolnienia tysięcy pracowników zakładów naprawczych taboru kolejowego. Posłowie dyskutując o konieczności pomocy dla spółek Grupy PKP pod wpływem ich właścicieli, Ministra Infrastruktury i Prezesa PKP S.A., zapominają o spółce PKP Przewozy Regionalne, która od 22 grudnia 2008 roku jest własnością Samorządów Województw, a która operuje na ponad 60% rynku. Zapaść finansowa tej spółki uderzy najboleśniej w miliony obywateli naszego kraju.

Samorządy Województw przejęły udziały w spółce, która, wbrew wcześniejszym prognozom, posiada niespłaconą stratę bilansowa w wysokości 1,2 mld zł i wygenerowała ujemny wynik finansowy na kwotę około 200 mln zł. Powstrzymanie postępującego procesu degradacji przewozów pasażerskich, w których spółka koncentruje sie na dowozie ludzi do pracy i szkół, bez znaczącej pomocy Rządu RP, wyłącznie siłami samorządów jest niemożliwe i w dotkliwy sposób uderzy w najsłabsza grupę społeczną, która jest pośrednio dotowana przez niskie ceny biletów.

Samorządy Województw przejętą spółkę poddadzą głębokiej restrukturyzacji w zakresie zmiany zachowań, efektywności i jakości świadczonych usług. W tym dziele, w którym Rząd RP może osiągnąć znaczący sukces, niech nie zabraknie pomocy państwa, której brak dotknie nie tylko spółkę i Samorządy Województw, ale również dziesiątki milinów pasażerów.

Przewodniczący
Konwentu Marszałków Województw RP
Roman Ciepiela

Do wiadomości:
Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury
Zbigniew Rynasiewicz – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License