Obradował OKOKŚ (28. II. 2009)

28 lutego 2008 r. w Bytomiu obradował Obywatelski Komitet Obrony Kolei Województwa Śląskiego (OKOKŚ). Sześcioosobowy skład reprezentowali najliczniej przedstawiciele południowej części województwa: Śląska Cieszyńskiego i rejonu Beskidu Żywieckiego. Głównym tematem obrad był rozkład jazdy pociągów regionalnych.

Na wstępie omówiono dotychczasową działalność Komitetu. Stwierdzono aspekt pozytywny, że instytucja cieszy się coraz większym zainteresowaniem społecznym. Świadczą o tym także osoby, które w ostatnim czasie dołączyły do Komitetu bądź zaczęły udzielać mu istotnego wsparcia merytorycznego.

Stwierdzono również, że działalność Komitetu jest coraz lepiej przyjmowana przez Marszałka Województwa Śląskiego a jednocześnie są nią zainteresowane media regionalne.

W części zasadniczej obrad dyskutowano nad konkretnymi propozycjami docelowego rozkładu jazdy 2009/2010, który byłby – w ramach istniejących obostrzeń – najbardziej adekwatny do potrzeb pasażerów. Stwierdzono, że mimo ostatnich poprawek wciąż istnieje zbyt wiele niedociągnięć rozkładowych, jest wiele miejsc, w których można dokonać optymalizacji przewozów.

Ten aspekt zaabsorbował obrady. Rozpatrywano dostępne wnioski pasażerów i możliwość ich realizacji. Z reguły większość postulatów uznano za w pełni uzasadnione, tym bardziej, że ich przedmiotem było przede wszystkim wycofanie się z chybionych zmian rozkładowych, wdrożonych 14.XII.2008 r. a do dziś obowiązujących.

Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie zaprezentowana Marszałkowi zbiorcza propozycja szkieletu rozkładu jazdy 2009/2010, uwzględniająca wszelkie możliwości koordynacji, jako punktu odniesienia do dalszych działań.

Rozmawiano o zawarciu z Marszałkiem porozumienia, które umożliwiałoby OKOKŚ prowadzenie procesu konsultacji społecznej każdej jednej zmiany rozkładu jazdy, w charakterze niewiążącego głosu doradczego, tj. z poszanowaniem kompetencji Marszałka jako organu decydującego.

Przy okazji poruszono sprawę zaprezentowania Marszałkowi propozycji dywersyfikacji środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych, poprzez podjęcie próby wprowadzenia do obsługi części zadań przewoźników wolnokonkurencyjnych.

Nadal posiłkując się przykładami z innych województw na terenie Śląska: opolskiego i dolnośląskiego, z ubolewaniem przyjęto fakt braku dysponowania przez województwo śląskie autobusami szynowymi, w naszym przypadku o napędzie elektrycznym.

Na zakończenie ustalono, że celem priorytetowym działalności Komitetu w najbliższym czasie będzie kontynuowanie prac na rozkładem jazdy, jako czynnikiem najistotniejszym w tej chwili dla społeczeństwa. Dla jego osiągnięcia możliwe będzie pewne sformalizowanie oraz skorygowanie formuły działania Komitetu, która skupi się na zacieśnianiu współpracy z Marszałkiem i z mediami regionalnymi oraz jeszcze większym otwarciu na głos pasażerów.

Wyznaczono miejsce i termin następnych obrad OKOKŚ. Odbędą się one w Kluczborku na początku kwietnia br. (dokładny termin zostanie ustalony i podany oddzielnie). Wszystkich zainteresowanych już dzisiaj zapraszamy.

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License