Nowe przystanki w Tychach - uwagi

Miasto Tychy ogłosiło przetarg na wykonanie projektów budowlanych dla 4 stacji SKR na terenie miasta. Proponujemy zapoznanie się z projektem oraz przesłanie do urzędu swoich uwag. Propozycje uwag poniżej.

kolej.jpg

Wg projektu powstaną 2 nowe stacje/przystanki: Tychy Bielska (pod aleją Bielską), Tychy Lodowisko (w okolicy Lodowiska). Stacja Tychy Miasto zostanie przeniesiona pod ulicę Grota Roweckiego, a stacja Tychy Zachodnie zostanie zmodernizowana. Projekt (z pozwoleniami) ma być gotowy do końca roku - czyli prace budowlane rozpoczną się w 2010. Projekt finansowany w dużej części przez UE - szkoda, że inne miasta nie postarały się o dofinansowanie budowy nowych stacji (Zabrze, Gliwice, Katowice…).

Więcej informacji poniżej oraz w opisie z SIWZ.

Schematy przystanków

List do władz Tychów

Działaj!
Kliknij i wyślij list do Urzędu Miejskiego.

Wyślij poniższy list do władz Tychów - może dzięki twojemu głosowi wprowadzone zostaną zmiany w projekcie. Pamiętaj o podaniu swojego adresu domowego. Mile widziane dodanie własnych sugestii.

Do: lp.yhcytmu|atzcop#lp.yhcytmu|atzcop
Witam,

Mam uwagi co do założeń do projektu dotyczącego budowy przystanków kolei SKR w Tychach.

 • czy warto instalować przy każdej stacji 4 windy? Może wystarczą 2 windy i 2 pochylnie na stację? Warto pomyśleć o tym, że winda może być obiektem niszczonym przez wandali… No i nie do każdej windy można wejść z rowerem… a znoszenie go po schodach niektórym osobom może sprawiać problemy… Pewnie znajdą się ludzie przewożący w SKR rower.
 • czy projektowane parkingi P&R będą miały jakieś miejsce na pozostawienie rowerów (z wiatą, kamerami). Na stacji Tychy Zachodnich jest zaznaczony parking dla rowerów, ale na innych już takich parkingów brak.
 • czy istnieje możliwość przesunięcie projektowanych zatok autobusowych bliżej schodów na stacje? Im przystanki będą bliżej tym krótszy czas potrzebny na przesiadkę - a także mniejsza uciążliwość dla pasażerów.

Proszę o wzięcie moich sugestii pod uwagę.

Proszę o odpowiedź w trybie informacji publicznej.
Imię Nazwisko
Adres domowy….

Wyciąg ze specyfikacji

Zakres robót budowlano –montażowych na projektowanych przystankach:

 • Przystanek Tychy Lodowisko – nowopowstały
  • budowa 1 nowego peronu o wymiarach: 220 m długości, 4 m szerokości oraz wysokości 0,55 m zlokalizowanego przy wiadukcie przy ul. Wyszyńskiego, wraz z doprowadzeniem zasilania do oświetlenia peronów, automatów biletowych i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz usunięcie kolizji sieci trakcyjnej i urządzeń SRK (urządzeń sterowania ruchem kolejowym),
  • budowa 4 zejść na perony – schody (stopnie betonowe, konstrukcja stalowa),
  • montaż 2 nowych wind (dźwigów pionowych), wyposażonych w kabiny do pionowego przemieszczania osób niepełnosprawnych,
  • montaż 2 nowych wiat peronowych, zadaszonych wraz z siedziskami,
  • montaż koszy na śmieci.
  • Wskazana jest lokalizacja peronu przy torze szlakowym w kierunku Lędzin tak, aby w przypadku wydłużenia SKR przystanek Tychy Lodowisko mógł nadal funkcjonować. Lokalizacja przystanku przy torze bocznicowym uniemożliwiłaby obsługę przystanku w przypadku jej wydłużenia. Lokalizację zejścia dla pieszych w rejonie projektowanego wielopoziomowego parkingu dla samochodów osobowych należy uzgodnić z Wydziałem Realizacji Inwestycji przy Urzędzie Miasta Tychy.
 • Przystanek Tychy Miasto przy ul. Grota Roweckiego – nowopowstały
  • budowa 2 nowych peronów o wymiarach: 150 m długości, 4 m szerokości oraz wysokości 0,55 m zlokalizowanych przy wiadukcie przy ul. Grota Roweckiego, wraz z doprowadzeniem zasilania do oświetlenia peronów, automatów biletowych i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz usunięcie kolizji sieci trakcyjnej i urządzeń SRK (urządzeń sterowania ruchem kolejowym),
  • budowa 4 zejść na perony – schody (stopnie betonowe, konstrukcja stalowa),
  • montaż 4 nowych wind (dźwigów pionowych), wyposażonych w kabiny do pionowego przemieszczania osób niepełnosprawnych,
  • montaż 2 nowych wiat peronowych, zadaszonych wraz z siedziskami,
  • montaż koszy na śmieci.
 • Przystanek Tychy Bielska – nowopowstały
  • budowa 2 nowych peronów o wymiarach: 150 m długości, 4 m szerokości oraz wysokości 0,55 m każdy, zlokalizowanych przy wiadukcie przy Al. Bielskiej, wraz z doprowadzeniem zasilania do oświetlenia peronów, automatów biletowych i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz usunięcie kolizji sieci trakcyjnej i urządzeń SRK (urządzeń sterowania ruchem kolejowym),
  • budowa 4 zejść na perony – schody (stopnie betonowe, konstrukcja stalowa),
  • montaż 4 nowych wind (dźwigów pionowych), wyposażonych w kabiny do pionowego przemieszczania osób niepełnosprawnych,
  • montaż 2 nowych wiat peronowych, zadaszonych wraz z siedziskami,
  • montaż koszy na śmieci.
 • Przystanek Tychy Zachodnie – istniejący
  • przebudowa istniejących peronów (1 i 2) i dostosowanie ich do wymiarów: 110 m długości, 4 m szerokości, 0,76 m wysokości wraz z doprowadzeniem zasilania do oświetlenia peronów, automatów biletowych i systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • remont istniejącej kładki dla pieszych, naprawa i wymiana pomostów, podpór stalowych, fundamentów betonowych oraz wymiana siatek bocznych,
  • przebudowa istniejących 2 zejść na perony i budowa 2 nowych zejść na perony – schody (stopnie betonowe, konstrukcja stalowa),
  • montaż 2 nowych wind (dźwigów pionowych), wyposażonych w kabiny do pionowego przemieszczania osób niepełnosprawnych,
  • montaż 2 nowych wiat peronowych, zadaszonych wraz z siedziskami,
  • budowa parkingu dla rowerów o powierzchni 1 000 m2 w miejscu pozostałych części istniejących peronów wraz z pochylniami dla rowerów.
  • Wyposażenie parkingu dla rowerów:
    • wiaty zadaszone
    • stojaki dla rowerów ze stali nierdzewnej
  • montaż koszy na śmieci.

Wytyczne w zakresie robót budowlano-montażowych

Perony

Zakłada się, że powierzchnia peronów powinna być dostosowana do:

 • spodziewanej wielkości wymiany podróżnych,
 • miejscowych uwarunkowań przestrzennych (nowopowstałe przystanki),
 • istniejącej infrastruktury (przystanki modernizowane).

Szerokość peronów nie powinna być mniejsza niż 4 m. Zarówno krawędzie peronowe, jak i nawierzchnie peronów powinny być wykonane z prefabrykatów betonowych, zapewniających odpowiedni poziom jakości tych elementów, dostosowanych do warunków atmosferycznych i technicznych. Istotne jest, by cała nawierzchnia peronu była antypoślizgowa, a pas szerokości ok. 70 cm od krawędzi peronu był wykonany z prefabrykatów w jaskrawym kolorze, widocznym dla osób niedowidzących. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie wysokość peronów zasadniczo powinna wynosić, dla peronów budowanych i modernizowanych – 0,55 m; za zgodą zarządu kolei dopuszczalna jest inna wysokość na liniach z ruchem podmiejskim – 0,76 m. Konieczne jest jednak uzyskanie takiej zgody na etapie projektowym.

Wiaty peronowe

Zaplanowano zakup nowych wiat peronowych. Wstępna analiza ekonomiczno–techniczna wykazała, że koszt remontu dotychczasowych wiat oraz zakup nowych jest zbliżony. W związku z tym zdecydowano się na zakup nowych wiat, które spełniają warunki wymagane dla obiektów do obsługi podróżnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dz.U. 1998, nr 151, poz.987, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie). Nowe wiaty są estetyczne i zintegrowane razem z ławkami. Chronią przed deszczem i wiatrem. Część ścian wiat powinna pełnić funkcje informacyjne, z zamieszczonymi rozkładami, schematami, planami. Wiaty mogą mieć zintegrowany punkt sprzedaży biletów, prasy i napojów.

Windy

Na peronach, na których nie istnieje możliwość zaprojektowania pochylni występuje konieczność zakupu i montażu wind (dźwigów szybowych) w celu zapewnienia komunikacji dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób z dziećmi w wózkach. Urządzenie dźwigowe powinno gwarantować komfortową i bezpieczną jazdę oraz winno być zaopatrzone w automatyczne otwieranie drzwi oraz sygnał akustyczny dojazdu na poziomy. Urządzenie powinno być obudowane szybem w konstrukcji murowanej lub stalowej, przeszklonym lub obudowanym poliwęglanem lub innym materiałem odpornym na działanie warunków atmosferycznych.

3.2.4.System informacji pasażerskiej ON-LINE
Zakres prac:

 • montaż słupa przystankowego z nadajnikiem GPS na każdym przystanku,
 • montaż tablic LED, 5-wierszowych , dwustronnych (jeden wiersz wysokości 6-10 cm),
 • montaż okablowania.

System winien działać na zasadzie lokalizacji satelitarnej GPS, w którą wyposażony będzie każdy pojazd. Informacja o bieżącym położeniu pojazdu jest przekazywana do centrum dyspozytorskiego drogą radiową, gdzie porównywana jest z położeniem rozkładowym i również drogą radiową wysyłane są informacje do wyświetlaczy na poszczególnych przystankach. Informacja w systemie informuje pasażera o rzeczywistej porze odjazdu pociągu, a nie planowanej, eliminując podstawową uciążliwość opóźnionych połączeń .

Dyspozytor z siedzibą w Budynku Centrum Dyspozycyjnego w ramach systemu miałby także możliwość generowania komunikatów na wyświetlaczach, informujących oczekujących pasażerów o sytuacjach nietypowych, czy przypominających o planowanych zmianach w organizacji ruchu.

Monitoring

Przewiduje się zainstalowanie 2-ch kamer na jednym przystanku (łącznie 6 kamer). Proponuje się zainstalowanie kamer szybkoobrotowych współpracujących z istniejącym systemem monitoringu na przystanku Tychy Miasto i Tychy Zachodnie. Istniejący monitoring podłączony jest światłowodem do centrum dyspozytorskiego, które zlokalizowane jest w budynku nastawni w rejonie przystanku Tychy Miasto.

Automaty biletowe

Na peronach przewiduje się zamontowanie nowoczesnych automatów biletowych. Pojazdy Flirt/Tilo będą oryginalnie wyposażone w automaty biletowe. Na przystankach automaty biletowe winny być zainstalowane w dogodnym dla podróżnych miejscu. Urządzenie powinno być wykonane z blachy stalowej, lakierowanej, odpornej na zmienne warunki atmosferyczne i różnice temperatur. Aparat winien być czytelny w obsłudze dla pasażerów. Automat powinien służyć do sprzedaży biletów papierowych i opcjonalnie do obsługi elektronicznej karty bezstykowej (pełniącej również funkcję elektronicznej portmonetki z możliwością doładowania karty), przyjmować wszystkie monety i wydawać resztę.

Parkingi rowerowe

Budowa zadaszeń ze stojakami na poziomie istniejącego peronu, pod dozorem obsługi przystanku kolejowego. Stojaki rowerowe powinny umożliwiać przypięcie ramy roweru i obu kół (ten warunek spełniają np. odpowiednio zabetonowane kształtowniki).

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License