Katowice ogłosiły przetarg na opracowanie nowych przystanków SKR

Wygląda na to, że zaczyna się coś powoli dziać… UM Katowice ogłosiły przetarg na "Wykonanie opracowania pn. „Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice ” - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz studium komunikacyjnego.". Termin złożenia ofert to 15 grudnia. Termin wykonania: 6 miesięcy.

Podobne opracowanie miasto Tychy zamówiło w 2008 roku. Następnie został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji budowlanej (zakończenie prac przewidziano na koniec 2009 roku). Dopiero potem może nastąpić budowa. Czyli od tego opracowania do otwarcia przystanków pozostało jeszcze kilka lat… A przystanek/stacja Katowice Damrota jest bardzo porządany przez pasażerów dojeżdżających do uczelni czy urzędów w Katowicach.

Zachęcam do przeczytania przynajmniej części zakresu zamówienia. Oczywiście jeżeli macie jakieś uwagi to proszę o przesyłanie ich na adres: lp.eciwotak.mu|atsaiM_dazrU#lp.eciwotak.mu|atsaiM_dazrU. Może jeszcze da radę coś uwzględnić.

Część 1 - Zakres zamówienia

Zakres ten obejmuje:

systemkomunikacjikatowice.png

A. Koncepcję programowo przestrzenną zagospodarowania i dostosowania terenów oraz poszczególnych peronów przystankowych (lokalne węzły przesiadkowe) na potrzeby obsługi Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań własnościowych, prawnych, technicznych, przestrzennych, komunikacyjnych i środowiskowych.

B. Studium komunikacyjne zagospodarowania i dostosowania terenów oraz poszczególnych peronów przystankowych na potrzeby obsługi Szybkiej Kolei Regionalnej Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice" przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań własnościowych, prawnych, technicznych, przestrzennych, komunikacyjnych i środowiskowych.

Część 2 - Zestawienie przewidywanych czynności i opracowań

I. Koncepcję programowo - przestrzenną należy opracować w zakresie:

 1. Zagospodarowania i dostosowania terenów zlokalizowanych w pobliżu istniejących dworców kolejowych: Katowice Podlesie, Katowice Piotrowice, Katowice Ligota, Katowice Brynów, Katowice Zawodzie, Katowice Szopienice wraz z planowanymi do realizacji przystankami: Katowice Damrota, Katowice Morawa, Katowice Bugla, Katowice Zadole oraz Katowice Jankego na zasadzie budowy lokalnych „węzłów przesiadkowych".
 2. Zagospodarowania i dostosowania istniejących peronów przystankowych do obsługi Szybkiej Kolei Regionalnej, uwzględniając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych, wraz z rozmieszczeniem dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoringu oraz zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 3. Budowy nowych peronów przystankowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym budowy priorytetowego przystanku Katowice Damrota (załącznik nr 7).
 4. Zagospodarowania terenu wokół ww. lokalizacji, z uwzględnieniem powiązań z otoczeniem i rozwiązań funkcjonalno przestrzennych, w tym m.in.: punktów obsługi podróżnych, niezbędnej obsługi komunikacyjnej, miejsc parkingowych, w tym także parkingów dla rowerów w celu powiązania funkcjonalnego transportu zbiorowego ze ścieżkami i trasami rowerowymi, ciągów pieszych, przystosowania infrastruktury do obsługi osób starszych i niepełnosprawnych, urządzenia zieleni, towarzyszących form małej architektury itp.
 5. Propozycji rozwiązań architektonicznych wszystkich planowanych do realizacji przystanków kolejowych.
 6. Sieci i urządzeń nowej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji zadania.
 7. Infrastruktury technicznej mającej na celu maksymalne pokrycie wyznaczonych lokalizacji (lokalne węzły przesiadkowe) siecią kabli światłowodowych, uwzględniając infrastrukturę istniejącą i planowaną do realizacji (część 2, II, pkt 5) oraz objęcie monitoringiem poszczególnych stacji, parkingów, newralgicznych przejść dla pieszych i skrzyżowań.
 8. Wszystkich niezbędnych przekładek sieci uzbrojenia podziemnego.
 9. Przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na podstawie wstępnych warunków technicznych uzyskanych od przedsiębiorstw będących właścicielami sieci.
 10. Określenia przewidywanych kosztów realizacji inwestycji z rozbiciem na poszczególne „węzły przesiadkowe".
 11. Określenia podziału kompetencji i nakładów inwestycyjnych dla poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację projektu.

II. Przy opracowaniu koncepcji oraz studium komunikacyjnego należy uwzględnić:

 1. Opracowane w czerwcu 2008 r. „Wstępne studium wykonalności Szybki Kolej Regionalnej Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice".
 2. Koncepcję zmiany zakresu projektu „Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza, etap I Tychy Miasto - Katowice" oraz informacje, które zostały zebrane podczas uzgadniania WSW (wstępne studium wykonalności) będącego w posiadaniu Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice.
 3. Zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz Projektu Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice, własności terenów oraz uwarunkowań prawnych.
 4. Opracowywaną dokumentację pn: „Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu".
 5. Opracowywaną dokumentację pn: „Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu".
 6. Opracowywaną dokumentację pn: „Wykonanie koncepcji technicznej i projektu budowlano - wykonawczego oraz studium wykonalności do projektu SilesiaNet; budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice".
 7. Zagospodarowanie terenu przedstawione w zwycięskiej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ul. Mariackiej Dworcowej i Św Jana, a w szczególności projektowanej ul. Nowowojewódzkiej.
 8. Wszystkie inwestycje planowane do realizacji przez spółki podległe PKP S.A. mogące wpłynąć na przedmiotową inwestycję (modernizacja E30, modernizacja E65, modernizacja węzła katowickiego, budowa nowego dworca Katowice - Osobowa itp.).
 9. Wytyczne właścicieli Spółek PKP S.A. dotyczące lokalizacji nowego przystanku kolejowego Katowice Damrota oraz pozostałych przystanków planowanych do realizacji w późniejszym terminie.
 10. Możliwość realizacji poszczególnych „węzłów przesiadkowych" jako osobne zadania inwestycyjne.
 11. Wytyczne RPO WSL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego) na lata 2007-2013 związane z działaniem 7.2 „Transport publiczny".
 12. Przedstawienie 2 wariantowej koncepcji dla każdego „węzła przesiadkowego": optymalna i minimalna, pod kątem funkcjonalności i kosztów inwestycyjnych.
 13. Uzyskanie wstępnych oraz docelowych uzgodnień proponowanych rozwiązań od instytucji związanych z realizacją projektu w tym m in. z: Urzędu Marszałkowskiego, PKP S.A., PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach, PKP PLK S.A. Oddział Regionalny w Katowicach, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Katowicach, KZK GOP, Urzędu Miasta Katowice (Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Planowania Przestrzennego, Wydział Budynków i Dróg, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Informatyki), Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach oraz Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
 14. Zorganizowanie minimum 2 spotkań koordynacyjnych celem:
  1. przedstawienia proponowanych rozwiązań programowo-przestrzennych,
  2. zaprezentowania uzgodnionych wariantów koncepcji.
 15. Wpływ realizacji zadania inwestycyjnego na liczbę pasażerów korzystających z transportu zbiorowego organizowanego przez KZK GOP.
 16. Przewidywane zmiany w sieci transportu zbiorowego na obszarze miasta Katowice.
 17. Wpływ realizacji zadania inwestycyjnego na koszty funkcjonowania transportu zbiorowego KZK GOP na obszarze miasta Katowice.
 18. Warunki wprowadzenia zintegrowanego biletu obowiązującego w pojazdach transportu zbiorowego KZK GOP i pociągach SKR oraz zakres jego obowiązywania.

III. Część opisowa Koncepcji programowo — przestrzennej powinna zawierać:

 1. Określenie przedmiotu inwestycji oraz jej przewidywanych efektów.
 2. Podstawy formalne i merytoryczne opracowania koncepcji.
 3. Określenie lokalizacji w tym m.in. ocena warunków gruntowo - wodnych, oddziaływania szkód górniczych.
 4. Program funkcjonalny inwestycji, w tym zestawienie parametrów powierzchni dla poszczególnych funkcji.
 5. Ustalenie wytycznych dotyczących zaopatrzenia w media oraz odprowadzenie ścieków.
 6. Propozycje rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych i materiałowych.
 7. Propozycje powiązań komunikacyjnych i zagospodarowania terenu.
 8. Propozycje rozwiązania systemu monitoringu,
 9. Propozycje rozwiązań prawnych wynikających z sytuacji własnościowej gruntów i nieruchomości.
 10. Omówienie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne.
 11. Zbiór dokumentów technicznych i uzgodnień,
 12. Wykaz Polskich Norm mających zastosowanie w koncepcji, których spełnienie zapewni uzyskanie przewidywanych standardów.

IV. Część graficzna Koncepcji programowo - przestrzennej winna zawierać:

 1. Schemat ogólny zagospodarowania terenów z propozycją podziału realizacji inwestycji na etapy (preferowana skala 1 : 20 000),
 2. Planszę zagospodarowania terenów i propozycji powiązań komunikacyjnych przedstawionych na zaktualizowanej do celów projektowych mapie zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1 : 1 000. Pokolorowana plansza zbiorcza powinna zawierać istniejące i przewidywane uzbrojenie związane z zasileniem w media i odprowadzeniem ścieków wraz z niezbędnymi przekładkami sieci
 3. Koncepcja programowo - przestrzenna dla poszczególnych „węzłów przesiadkowych" powinna być wykonana w wersji cyfrowej w rozszerzeniu *.dwg, *.shp w skali nie mniejszej niż 1 : 500 wraz ze wskazaniem zastosowanych rozwiązań materiałowych,
 4. Wizualizację architektoniczną proponowanych rozwiązań (aksonometria, perspektywa, fotomontaż) - forma, skala i technika dowolna, wykonaną w wersji cyfrowej w rozszerzeniu *.pdf.
 5. Ewentualnie inne rysunki (schematy) konieczne do zobrazowania koncepcji.

V. W kalkulacji kwoty ofertowej należy przewidzieć i skalkulować koszty wszystkich

podkładów, opracowań i uzgodnień, w tym między innymi:

 1. zakup i aktualizację podkładów geodezyjnych,
 2. sporządzenie mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów,
 3. uzyskanie zapewnienia dostawy mediów i odprowadzenia ścieków oraz wstępnych warunków technicznych podłączenia do sieci infrastruktury technicznej,
 4. opracowanie koncepcji i jej uzgodnienia,
 5. opracowanie studium komunikacyjnego,
 6. inwentaryzację zieleni.

Część 3 - Wymagania ogólne

Opracowanie należy uzgodnić, w zakresie:

 1. Koncepcji programowo - przestrzennej z Wydziałem Rozwoju Miasta, Wydziałem Planowania Przestrzennego, Wydziałem Budynków i Dróg, Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach oraz Zakładem Zieleni Miejskiej,
 2. Studium komunikacyjnego z Wydziałem Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice, Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Katowicach oraz Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach,
 3. W zakresie przygotowania infrastruktury teletechnicznej związanej z projektem „Silesianet - Katowice" z Wydziałem Informatyki.
 4. W zakresie rozwiązań systemu monitoringu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego,
 5. Opracowanie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Źródło: UM Katowice

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License